شهروند- دولت انتاریو اعلام کرد که از تابستان امسال حدود ۲۵ درصد از صورت حساب های برق اهالی انتاریو کاسته خواهد شد و این خبر طی ایمیل نیز به خیلی از مشتریان شرکت های تولید برق اعلام شد. اما این کاهش در هزینه ی برق روی دیگری نیز دارد که چندان خوشایند نیست. این کاهش ۲۵ درصدی باعث خواهد شد که طی ۳۰ سال آینده هزینه ای معادل ۲۵ بیلیون دلار به عنوان سود وامی که برای این کاهش در نظر گرفته شده، بر دوش استفاده کنندگان بیفتد که باید آن را به مرور پرداخت کنند.

کاتلین وین نخست وزیر انتاریو می گوید که تلاش دولت لیبرال این است که به مردم کمک کند تا بتوانند هزینه ی سرسام آور برق خود را پردخت نمایند و این تصمیم مانند این است که یک صاحب خانه برای پرداخت کمتر اقساط وام، طول مدت آن را بیشتر کند و در نتیجه ی آن سود بیشتری پرداخت کند.

بر اساس این تصمیمات جدید تا ۴ سال آینده هزینه ی برق بیشتر از تورم افزایش نخواهد یافت که پیش بینی ها برای آن رقمی معادل ۲ درصد می باشد.

منتقدان این طرح جدید دولت لیبرال می گویند که این تصمیم مانند کاهش درد برای کوتاه مدت و افزایش ضرر در درازمدت است. هم اکنون خانواده های کم در آمد می توانند از طریق برنامه Ontario Electricity Support Program مقدار کمی به عنوان کمک برای پرداخت هزینه ی برق دریافت کنند. بر اساس تغییرات جدید خانواده هایی که واجد شرایط استفاده از این برنامه نیستند نیز می توانند برای affordability fund اقدام کنند که بودجه ی آن توسط دولت تهیه می شود و به خانواده ها کمک خواهد کرد که کمی از نگرانی هایشان برای پرداخت هزینه ی سرسام آور برق کاسته شود.