برابر قانون مالک و مستأجر ایالت انتاریو به عنوان مالک شما نمی توانید:

۹ـ شما نمی توانید اجاره را به اندازه سه برابر تعرفه افزایش دهید به دلیل آن که در سه سال گذشته اجاره را اضافه نکرده اید. این که شما افزایش نداده اید انتخاب شما بوده و از کیسه شما رفته است. فقط اجاره همان سال را می توانید اضافه کنید. موقع افزایش هم بایستی دقت کنید که حداقل ۱۲ ماه از آخرین تغییر گذشته باشد.

۱۰ـ شما نمی توانید بدون اطلاع قبلی به مستأجر (حداقل ۲۴ ساعت) وارد واحد مورد اجاره شوید به صرف آن که ملک شماست و اختیار آن را دارید. مستأجر می تواند حتی با ۲۴ ساعت اطلاع قبلی از ورود شما جلوگیری کند و وقت دیگری را برای آمدن شما پیشنهاد نماید.

۱۱ـ شما نمی توانید از مستأجر بخواهید که واحد خود را تمیز و مرتب نگهدارد. حق انتخاب این موضوع با مستأجر است نه شما. در ساختمان های چند واحدی چنانچه شرایط داخل یک واحد اثرات منفی برای سایر واحدها داشته باشد (نظافت و بوی بد و غیره) آن گاه از زبان سایر مستأجران می توانید تذکر دهید.

۱۲ـ شما نمی توانید مستأجر احتمالی خود را مجبور به خرید پاره ای وسایل موجود در محل مورد اجاره که یا متعلق به شماست یا مستأجر قبلی بنمائید. پروسه اجاره هیچ پیش شرطی جز روش معمول انتخاب مستأجر  ندارد.

۱۳ـ شما نمی توانید بابت دیرکرد اجاره مبلغ اضافی درخواست نمائید (یا به قولی سود دیرکرد). دیر پرداخت کردن اجاره به طور متوالی به شما اجازه می دهد که برابر قانون مالک و مستأجر اقدامات قانونی را در جهت تخلیه مورد اجاره انجام دهید.

۱۴ـ دادگاه های مالک و مستأجر (LTB) فقط در مورد اجاره تصمیم می گیرند و مورد دیرپرداخت آب و برق و گاز به آنها ارتباطی ندارد پس شما نمی توانید به این مراجع در این مورد شکایت نمائید.

۱۵ـ چک های برگشتی مستأجر(NSF) به شما اجازه نمی دهد که با این بهانه درخواست کنید تا محل را تخلیه کنند، بلکه عدم پرداخت اجاره بعد از NSF و تداوم آن این اختیار را به شما می دهد.

۱۶ـ شما نمی توانید از دادن آدرس محل سکونت خود به مستأجر خودداری یا آدرس دیگری را اعلام کنید. مستأجر می تواند به همین استناد از پرداخت اجاره به شما خودداری نماید.

۱۷ـ اگر برای جلب مستأجر آگهی می کنید نباید در آگهی به نحوی تبعیض قائل شوید مثلاً محل اجاره برای یک خانم مجرد یا محل اجاره برای مستأجر بدون بچه یا اجاره برای یک شخص جوان یا مسن و از این قبیل.

ادامه دارد