شهروند- بر اساس قانونی جدید، از جمعه اول سپتامبر ۲۰۱۷ مالکین خانه نمی توانند بدون دلیل موجه مستاجرهای خود را بیرون کنند. همچنین در صورتی که مالکان حتی دلیل موجه نیز داشته باشند اگر این جابجایی قبل از پایان مهلت قرارداد صورت گرفته و یا بدون انجام تخلفی از طرف مستاجر باشد، باید جریمه جابجایی را نیز پرداخت کنند.

پرداخت جریمه به این شکل است که یا هزینه یک ماه اجاره واحد جدید به مستاجرها پرداخت شود و یا مالکان واحد اجاره ای جدید برای آنها پیدا کنند.

برخی از مالکان در انتاریو به دلایلی که “رفتار بد” توصیف می شود در زمان قرارداد اجاره مستاجران را از خانه بیرون می کنند. در اغلب موارد آنها می خواهند برای فروش خانه را بازسازی کنند،  یا می خواهند به صورت موقت اجاره دهند و یا می خواهند به قیمتی بالاتر خانه را اجاره دهند که در هر حال برای کسب سود بیشتر است.

این قانون جدید که از اول سپتامبر اجرایی شد جلوی چنین عملکردی را می گیرد و برای حمایت بیشتر از مستاجران ایجاد شده است. تعویض خانه و پیدا کردن خانه مناسب بعدی پروسه ای بسیار استرس زا و سخت است و مالکان باید متوجه باشند که در این پروسه به مستاجران کمک کنند.  هم اکنون ۱.۲ میلیون واحد اجاره ای خصوصی در انتاریو وجود دارد.