به مالکین توصیه می شود:

۱ـ هنگام اجاره واحد آپارتمانی خود که در یک مجتمع بزرگ واقع شده حتماً مطمئن شوید که مستأجر از مقررات داخلی آن مجتمع آگاهی دارد. بهتر است که یک نسخه از این مقررات را به مستأجر تحویل و از او امضاء گرفته شود.

۲ـ قبل از اجاره واحد آپارتمانی خود به دانشجویان مطمئن شوید که مجتمع مسکونی مورد نظر اجازه اجاره به دانشجو را دارد، زیرا بعضی محل ها مقررات ویژه ای در این مورد مقرر داشته اند.

۳ـ اگر ساختمان چند واحدی اجاری خریداری کرده و آن را به کاندو تبدیل نموده اید بهتر است بدانید که مستأجران فعلی آن در خرید همان واحدها حق تقدم دارند، حتی اگر شما پیشنهاد خرید در دست داشته باشید.

ـ به مستأجر لازم است ۷۲ ساعت فرصت دهید که اگر می تواند آن واحد را خریداری یا برابر زمان بندی آن را تخلیه نماید. اگر پیشنهاد دریافتی شما برای خرید بیش از یک واحد باشد در این صورت مستأجر حقی نسبت به خرید نخواهد داشت.

– در مثال فوق، شما پس از خرید ساختمان چند واحدی و تبدیل آن به کاندو نمی توانید از مستأجرانی که هنگام معامله شما مستأجر آن بوده اند بخواهید واحدهای مورد اجاره خود را تخلیه کنند، بلکه آنها می توانند تا هر موقع بخواهند آنجا ساکن باشند.

۴ـ اگر مستأجری عامداً به مورد اجاره خسارات و صدمات وارد نماید در این صورت مالک می تواند بلافاصله از طریق LTB (Landlord Tenant Board) به او اخطار کتبی بدهد. در این حالت این مرجع پروسه ارسال اخطار را از ۲۰ روز به ۱۰ روز کاهش داده و موضوع را به طور جدی پیگیری می نماید. حتی اگر بعد از دریافت اخطار مستأجر اقدام به مرمت خرابی ای که خود عمداً ایجاد کرده بنماید باز هم مستأجر باید محل را در زمانی که مالک تعیین می کند ترک نماید. اگر وی خسارات را جبران ننموده و محل را ترک کند مالک می تواند به دادگاه صالحه مراجعه و اقامه دعوی کند.

 اگر مالک در همان ساختمانی که مستأجر زندگی می کند ساکن باشد و مشکلاتی ایجاد شود در این صورت LTB  زمان هر یادداشتی را که به درخواست مالک برای مستأجر بفرستد زمان آن را به نصف کوتاه می کند تا زودتر تکلیف ماجرا روشن شود.

۵ـ اگر تصمیم به فروش ملک مورد اجاره خود دارید بهتر است بدانید که یا باید خریدار مستأجر را قبول کند یا شما تا آخر قرارداد اجاره فیمابین صبر کنید. نمی توانید از مستأجر بخواهید قبل از اتمام قرارداد محل را تخلیه نماید.

ادامه دارد

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک است.