دفاع شما از حقوق مظلومان و ستمدیدگان مایه افتخار است نه باعث شرمساری. ما جمعی از بهائیان ایران خوشحالیم که می بینیم با این اقدام روشن بینانه شما  …


 شماره ۱۲۱۷ ـ پنجشنبه  ۱۹ فوریه ۲۰۰۹


 

عزیزان


 

دفاع شما از حقوق مظلومان و ستمدیدگان مایه افتخار است نه باعث شرمساری.

ما جمعی از بهائیان ایران خوشحالیم که می بینیم با این اقدام روشن بینانه شما یکی از مهمترین مراحل رنسانس فکری جامعه ایرانی درحال طی شدن است، یعنی آن مرحله ای که توجه به حق و حقیقت امری مطلق و بدون در نظر گرفتن منبع و مصدر آن باشد، و نیز مرحله ای که ظلم در هر جا و بر هر کس نفی شود و دفاع از مظلوم بدون توجه به عقیده و جنسیت و نژاد و یا قومیتش مورد توجه قرار گیرد.

باید اذعان کرد که روش جامعه بهائی در تحمل مظالم وارده به گونه ای بوده که شاید در تاخیر چنین واکنشی از جانب شما روشنفکران عزیز ایرانی بی تاثیر نبوده، زیرا شما جامعه ای را ملاحظه می کردید که برخلاف معمول ولی بر طبق آموزه های دینی خود از ظالمان کینه به دل نمی گیرد و درصدد انتقام نیست، برای رفع ظلم، به خود ظالم تظلم می نماید و در کمال محبت این فرصت را به او می دهد تا به ظلم خود نگاهی دیگر بیاندازد، تمام نیروهای منفی وارده در اثر ظلم بر خود را به فعل ظلم منعطف می نماید نه به ظالم، و همه و همه را در طی چند نسل در دوره ای که بیش از یک صد و شصت سال به طول انجامیده با کمال صبر و شکیبائی نه تنها تحمل نموده، بلکه هیچگاه نشاط و بالندگی خود را از دست نداده است.

حال دیدن چنین بیانیه تاریخی از جانب شما روشنفکران و روشنگران عزیز ایرانی مرهمی بسیار موثر بر زخمهای وارده بر این جامعه مظلوم است.

بگذارید ما نیز اعلام کنیم که برای دفاع از حقوق مسلوبه سایر هموطنان صرف نظر از سابقه فکری و اعتقادی و تعلقشان به هر گروه جنسیتی و قومی، با روش خود موظف بلکه مکلفیم.

باشد که این همبستگی و گسترش آن در بین آحاد جامعه، ابرهای تیره ظلم را پراکنده کند و بالاخره خورشید عدالت هر چه زودتر بر این سرزمین که سالیان دراز از آن محروم مانده پرتو افکند. 

جمعی از بهائیان ایران