دولت انتاریو وقایع اخیر ایران را به دقت دنبال می کند.

ما در کنار مردم ایران هستیم و از حق طبیعی آنان برای تظاهرات و آزادی بیان پشتیبانی می کنیم. ما در انتاریو هرگونه خشونت را محکوم کرده و از حقوق بشر دفاع می کنیم و از رهبران و مقامات در ایران می خواهیم که همین رویه را در پیش گیرند. دولت انتاریو با همکاری جامعه ایرانیان این استان و دولت مرکزی کانادا این مسائل را پی گیری می کند.