شهروند ـ روز چهارم مى ۲۰۱۸، روز جهانى آزادى مطبوعات، به دعوت شورای ملى رسانه ها و مطبوعات قومى کانادا و با همکارى شهردارى تورنتو جشنى در این محل برگزار شد. دراین مراسم به هزاران زندانىِ مطبوعاتى و خبرنگاران کشته و مصدوم در جهان، اداى احترام شد و طى آن لوح تقدیرى از طرف آقای توماس سارس دبیرکل شورای ملی رسانه های قومی کانادا به پاس حمایت هاى شهردار تورنتو، آقای جان توری، از مطبوعات، به وى اهدا شد.

در پایان مراسم که جمعى از مقامات و دست اندرکاران جراید حضور داشتند، ضمن پذیرایى از مهمانان، برنامه هاى هنرى نیز اجرا گردید. چند فعال رسانه اى از جامعه ایرانى نیز در این مراسم حضور داشتند. دکتر محمد تاج دولتى ازمسئولان شورا، احمد جم از همکاران رسانه اى و محمدباقر صمیمى روزنامه نگار از جمله حاضران ایرانی تبار مراسم بودند.