شهروند- روز سه شنبه دولت انتاریو لایحه ی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن قوانین و شرایط کاری کمی برای معلمان در انتاریو سخت گیرانه تر می شود. این قانون اجازه می دهد که در صورت ارتکاب جرایم جنسی توسط معلمان و سوء رفتارهای جنسی و لمس دانش آموزان، گواهینامه تدریس معلمان به طور اتوماتیک باطل شود. پیشتر از این معلمانی که با دانش آموزان خود رابطه ی کامل جنسی برقرار می کردند مشمول این قانون می شدند، اما هم اکنون حتی لمس نواحی مختلف بدن و بوس و بغل کردن اضافه در محل کار می تواند برای معلمان بسیار خطرناک باشد و منجر به از دست دادن شغل شود. این قانون خوشبختانه عطف به ماسبق نیز می شود و معلمانی که تا کنون مرتکب چنین رفتارهای زشتی شده، اما توانسته اند از دست قانون به طریقی در بروند مجوز تدریسشان باطل خواهد شد.

علاوه بر همه اینها دولت انتاریو کمک های مالی متعددی را در اختیار دانش آموزانی که از این رفتارها آسیب دیده اند می دهد تا بتوانند آن را صرف درمان و سلامتی روحی شان کنند.