شهروند- “کلید تورنتو” یک کلید نمادین است مربوط به روزهایی که شهرهای جهان دروازه داشتند و کلید آن تنها دست افراد مهمی نظیر شهردار آن بود. این کلید هرساله از جانب شهرداری به افرادی در تورنتو  هدیه می شود تا بدین طریق از خدمات آنها و تأثیرشان در زندگی مردمان این شهر تقدیر و تشکر شود.

امسال برای اولین بار در تاریخ جان توری، شهردار تورنتو، این کلید طلایی را به سوزان گپکا (Susan Gapka) تقدیم کرد. سوزان گپکا یکی از کنشگران حقوق اقلیت های جنسی در تورنتو است و خودش نیز تراجنسگرا است.

جان توری می گوید که چیزهای بسیاری زیادی از سوزان آموخته است و وی برایش حکم یک راهنما و مدل را دارد. سوزان در زندگی شخصی اش سختی های بسیاری را به دلیل این تفاوت ناخواسته کشیده است و عقیده دارد که اقلیت های جنسی با سختی ها و خشونت های بسیار زیادی روبرو هستند. افراد دیگری که قرار است امسال این کلید را از دست آقای شهردار هدیه بگیرند عبارتند از  Zanana Akande سیاستمدار و رهبر اجتماعی، ویلموت و جودی متیوز (Wilmot and Judy Matthews) خیّر ، پت مور (Pat Moore) کنشگر اجتماعی،  Peter Oundjian موسیقیدان و رهبر ارکستر و فرن سانشاین (Fran Sonshine) خیّر.