شهروند ـ با ادامه ی کمبود در سرویس های اتوبوس های مدرسه، آموزش و پروش تورنتو اعلام کرد که کارکنانش آماده اند تا برای دومین هفته ی متوالی وظیفه ی نظارت بر دانش آموزانی که زود به مدرسه می آیند و یا مجبورند بیشتر در مدرسه بمانند را بر عهده بگیرند.

بر اساس نامه ای که روز جمعه توسط آموزش و پرورش تورنتو اعلام شد، حدود ۱۲۷۵ دانش آموز در ۵۰ مدرسه از این کمبود سرویس مدرسه تحت تاثیر قرار گرفته اند و به دلیل اینکه مشکلات حمل و نقل در شروع سال تحصیلی غیرمعمول نیست این قضیه نمی تواند به سرعت برطرف گردد.

school-bus

خانواده ها و سرپرست های این کودکان طی هفته ی جاری نامه ای را مبنی بر ساعت های سوار و پیاده شدن فرزندانشان دریافت خواهند کرد. کارکنان مدارس نیز برای نظارت بر دانش آموزانی که زودتر می رسند و یا باید بیشتر بمانند در دسترس خواهند بود.

بر اساس گفته ای TDSB یک کمپانی حمل و نقل توافق کرده است تا در سه مسیر جدید برای جابجایی دانش آموزان کمک کند، اما همچنان تا برطرف شدن کامل این مشکل خیلی از خانواده ها از رسیدن روزهای دوشنبه و شروع هفته ی کاری خوشحال نخواهند بود.