شهروند- هولی فرگوسن (Holly Ferguson ) از استان نوااسکوشیا و شلی رادرفورد (Shelley Rutherford) از استان ساسکاچوان ۵۶ سال پیش از طریق تبلیغ pen pals در روزنامه با هم آشنا شدند و شروع به نامه نگاری کردند. آنها به مدت ۵۶ سال برای یکدیگر نامه نوشتند و جزییات زندگی شان را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند بدون اینکه هیچ وقت دیدار کنند.

 

شلی رادرفورد در سال ۱۹۶۱زمانی که تنها ۱۰ سال سن داشت، در قسمت  pen pals روزنامه تبلیغی منتشر کرد. او به دنبال یک یار نوشتاری می گشت. هولی فرگوسن همان تبلیغ را دید و از اینکه با شلی دیدگاه مشترک داشتند بسیار خوشحال شد و از همان موقع تصمیم گرفت برای او بنویسد. این دو دوست گاهی می شد که هفته ای دوتا نامه ی ۱۵ صفحه ای برای یک دیگر می نوشتند. هولی و شلی بعد از ۵۶ سال مکاتبه شنبه ی گذشته در نوا اسکوشیا با یکدیگر دیدار کردند. هردو آنها از این دیدار بسیار مضطرب و هیجان زده بودند و  می گفتند عجیب ترین اتفاق زندگی شان بوده است که ۵۶ سال برای کسی از تمام جزییات زندگی شان نوشته اند، اما نمی دانند که آن طرف در واقعیت چگونه است.