شهروند- شنبه و یکشنبه ی گذشته در دو حادثه ی تیراندازی در دو نقطه ی دان تاون تورنتو ۴ نفر به شدت زخمی شدند و دو نفر جان خود را از دست دادند.  در حادثه ی اول که شنبه شب در خیابان کوئین وست اتفاق افتاد دو خواننده ی رپ تورنتو کشته شدند. Jahvante Smart مشهور به Smoke Dawg تنها ۲۱ سال داشت و دیگری   Ernest (Kosi) Modekwe ملقب به Koba Prime 28 ساله بود. هر دوی این ها طی حادثه ی تیر اندازی به شدت آسیب دیدند و به سرعت راهی بیمارستان شدند که متاسفانه نتوانستند دوام بیاورند و تسلیم مرگ شدند.

در حادثه ی تیراندازی دوم که یک شنبه شب و در حوالی کنزینگتون مارکت اتفاق افتاد، ۴ نفر به شدت آسیب دیده و راهی بیمارستان شدند. جان توری، شهردار تورنتو و داگ فورد نخست وزیر تورنتو هر کدام در پیام های جداگانه مراتب همدردی خود را با آسیب دیدگان این سوانح تیراندازی ابراز کردند و گفتند که برای بررسی این حوادث تمامی ارگان ها همبسته اند تا به کمک پلیس جلوی گسترش روند این تیراندازی ها گرفته شود.