Select Page

درین بساط */سعید یوسف

درین بساط */سعید یوسف

پرنده پخشِ زمین است

و حال مفلوکش می گوید

که مقصدِ همه پروازها همین است


پرنده پخشِ زمین است

و روشن است که چیزی هست

که از درون می کند پوکش

درین بساط

پرنده یک بازیچه ست

که مدّتی پرپر زد، بعد

تمام شد کوکش

* خیام: ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز… یکچند درین بساط بازی کردیم…الخ

About The Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشخوان

Pin It on Pinterest

Share This