شهروند: قضات دادگستری درخواست فرجام خواهی  مردی به نام خان شریف یا اقبال را به دلیل دست داشتن در قاچاق هروئین رد کرده و با این ترتیب پناهنده ای که  مشهور بود که  مردی ۵۵ ساله، پدر، شوهر یک زن و سرپرست خانواده است و مشغول کسب و کار در مونترال، پناهندگی اش لغو شد. خان از پاکستان فرار کرده و در کانادا به عنوان پناهجو تقاضای پناهندگی کرده و بعد از طی پروسه معمول به او پناهندگی اعطاء شده بوده است. نبا به گزارش گزت، روزنامه انگلیسی زبان چاپ مونترال خان پیش از اینها در آلمان هم برای قاچاق هروئین از افغانستان به آن کشور شناخته شده بوده است.

خان شریف (یا اقبال) در سال ۱۹۹۶ به کانادا آمده و از آن زمان در کانادا اقامت داشته است. او بهنگام ورود اعلام کرده که در سال ۱۹۵۹ در پاکستان به دنیا آمده است.  خان در سال ۱۹۷۷ به عنوان پناهنده پذیرفته شده بود . دیرتر در سال ۲۰۰۱ مقامات پناهندگی دریافتند که ادعای او دروغ است و او در سال ۱۹۴۹ در افغانستان متولد شده است. پس از تحقیقات لازم در سال ۲۰۰۵ با رد کردن درخواست پناهجویی، پناهندگی اش را بازپس گرفتند. همچنین خان اعتراف کرد که پیش از ورود به کانادا در آلمان تقاضای پناهندگی کرده بوده است. خان پس از باز پس گرفته شدن پناهندگی اش فرجام خواهی کرده بود، اما اکنون با رد این فرجام خواهی از سوی قضات دادگستری کانادا لغو پناهندگی اش قطعی شده و باید از کانادا خارج شود.