شهروند : روز یکشنبه نهم سپتامبر مردم سوئد پای صندوق های رای رفتند تا نخست وزیر و ۳۴۹ نماینده مجلس خود Riksdag را انتخاب کنند.  به گزارش خبرگزاری های کانادا، رویترز، بی بی سی و آنگونه که نتایج این انتخابات در روزنامه نشنال پست کانادا به نقل از این خبرگزاری ها نقل شده در نهایت و تا زمانی که شمارش ۹۹ درصد آرا انجام شده: سوسیال دموکرات ها، حزب سبز و حزب چپ های سوئد (احزاب مترقی و پیشرو) رویهمرفته۶ .۴۰ درصد و آلیانس سوئد (مجموعه احزاب دست راست و راست افراطی) ۴۰.۳  درصد آرای مردم را به دست آورده اند. به لحاظ تحلیلی با این نتایج در حال حاضر نخست وزیر سوئد  Stefan Lofren  که حزب تحت رهبری اش حزب سوسیال دموکراتیک با به دست آوردن ۱۱۳ کرسی مجلس (۳۱ درصد آرا) در صدر قرار دارد، اما برای حکومت اکثریت ۱۷۵ کرسی لازم است و در نتیجه نتیجه نهایی انتخابات عمومی سوئد هنوز مشخص نشده است.

آقایStefan Lofren در سخنرانی بعد از رای گیری از احزاب راست افراطی که به گفته او احزابی هستند که ریشه در نازیسم و فاشیسم دارند، اینگونه مورد حمایت قرار گرفته اند انتقاد شدیدی کرد و خاطرنشان کرد که اگر ائتلاف این احزاب به قدرت حکومتی دست یابند ممکن است فریاد « زنده باد هیتلر» در سوئد سر دهند.

 به گزارش نشنال پست کانادا با اختلاف بسیار کم ۳ دهم درصدی بین احزاب راست افراطی و احزاب مترقی،  بسته به ائتلاف های مختلف، احتمال دولت های مختلف ممکن شده است. با این ترتیب بنظر می رسد حکومت سوئد با آرای مردم احتمال «گردش به راست و آنهم راست افراطی » را پیدا کرده باشد.موضوعات اصلی این دوره انتخابات سوئد مخالفت با پذیرش مهاجران و پناهندگان و نگرانی از به وجود آمدن کمبود مسکن، اختلال در خدمات درمانی و امور رفاهی بوده است. سوئد در جریان بحران بزرگ مهاجرت و پناهندگی از سال ۲۰۱۵ به این سو۱۶۳ هزارپناهنده و مهاجر (رقمی غیر معمول برای سوئد) را پذیرفته است.

بی بی سی در گزارش تحلیلی خود اما آورده اساسا در تمام اروپا به نسبت های مختلف ناسیونالیسم رایج و افزایش یافته و نتایج انتخابات سوئد ازتبعات این افزایش است. ناسیونالیسم در اروپا بدون ترتیب در سوئد نزدیک به ۱۸ درصد، آلمان حدود ۱۳ ، دانمارک۲۱ ، هلند ۱۳ ، جمهوری چک ۱۱ ، اتریش ۲۶ ، اسلوانیا ۸ ، سوئیس۲۰، بلغارستان ۹ ، لهستان ۱۹ ، فرانسه ۱۳ ، ایتالیا ۱۸ ، قبرس ۴ ، یونان ۷ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که در کانادا که یکباره در آغاز حکومت حزب لیبرال ها، دولت حدود ۴۰ هزار پناهنده سوری و پس از آن صدها و هزاران مهاجر و پناهنده پذیرفته، نشانی از رشد ناسیونالیسم و یا افراطی گری به صورت اروپا به چشم نمی خورد. حتی در کبک که استقلال طلب است، بجز یک حمله تروریستی به مرکز فرهنگی اسلامی در شهرکبک عکس العمل محسوس دیگری روی نداده است.