با اینکه بیش از ۱۰ روز از انتخابات عمومی نیوبرانزویک می گذرد هنوز روشن نیست کدامیک از دو حزب اصلی این استان، حزب لیبرال و یا حزب محافظه کاران پیشرو دولت تشکیل می دهند. در انتخابات انجام شده محافظه کاران از ۴۹ کرسی مجلس ۲۲ کرسی و لیبرال ها ۲۱ کرسی و دو حزب کوچک این استان حزب سبز و آلیانس مردم هر کدام سه کرسی به دست آورده اند. برای حکومت اکثریت ۲۵ کرسی لازم است. رهبران هر دو حزب محافظه کاران پیشرو و لیبرال با فرماندار کل استان خانم ژوسلین روآ – وینوو ملاقات کرده اند. این ملاقات ها و مذاکرات هم به روشنی مشخص نکرده کدام حزب باید دولت تشکیل بدهد.

به گفته داف کونچر، عضو دیده بانان دموکراسی،  مشکل این است که هیچ قانونی وجود ندارد که بر اساس آن بتواند در چنین مواردی از آن استفاده کرد. بلین هیگز رهبر محافظه کاران اما می گوید بر اساس عرف ما باید بتوانیم با ائتلاف یک حکومت اقلیت ائتلافی تشکیل دهیم. بلین هیگز می گوید روز ۲۳ اکتبر برنامه های دولت خود را اعلام خواهد کرد و خواستار رای اعتماد نمایندگان مجلس خواهد شد تا روشن شود که آیا ما می توانیم دولت تازه نیو برانزویک را تشکیل دهیم یا خیر؟