شهروند- اواخر هفته ی گذشته دولت انتاریو تغییرات عمده ای را در زمینه ی شهریه ی دانشگاه و کالج برای دانش آموزان کانادایی، کمک های مالی برای دانش جویان استان انتاریو (OSAP) و قوانین مربوط به هزینه های اضافی اعلام کرد.

همه تغییرات در سپتامبر ۲۰۱۹ اجرایی خواهد شد. یکی از مهمترین تغییرات در زمینه ی هزینه ی تحصیل است. به گفته ی دولت محافظه کار انتاریو شهریه ی دانشگاه و کالج برای دانش جویان کانادایی به میزان ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش برای سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ اجرایی شده و میزان شهریه ها برای سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ نیز تغییر نخواهد کرد. البته این تغییرات تنها برای دانش جویان کانادایی است و شامل حال دانش جویان بین المللی نمی شود.

همچنین شرایط دریافت وام تحصیلی اوسپ نیز تغییر کرده است. میزان حداقل درآمد برای واجد شرایط شدن کاهش پیدا کرده و نسبت بخش وام به گرنت افزایش یافته است. همچنین دوره ی شش ماهه ای که بعد از تحصیل به دانش جویان برای پیدا کردن کار داده می شد از میان رفته و سود وام اوسپ از روز فارغ التحصیلی محاسبه می شود.

همچنین گفته می شود که دانش جویان سالیانه میزان زیادی هزینه های غیر ضروری پرداخت می کنند که قرار است این هزینه ها از میان برداشته شود و تنها هزینه هایی مانند بیمه های بهداشت و درمان برای دانش جویان لحاظ گردد.