شهروند- دولت فدرال کانادا برای محافظت از کاربران اینترنتی قوانین کپی رایت در کانادا را اصلاح می کند. به موجب این اصلاحات جدید، اخطاریه هایی که توسط کمپانی های سرویس خدمات اینترنتی به دلیل دانلود غیرمجاز به کاربران فرستاده می شود نمی تواند به عنوان جریمه از آنها تقاضای پول کند. در سال ۲۰۱۵، سیستم اخطار کانادا به دارندگان حق کپی رایت این اجازه را داد که به افرادی که به  دانلود غیرمجاز محتوای دارای کپی رایت اقدام می کنند، اخطاریه بفرستد و از آنها بخواهد که از این اقدام دست بردارند. اما برخی از کمپانی ها از این قانون سو استفاده کردند و در اخطاریه شان گاهی دست به تهدید پیگیرد قانونی زدند و گاهی از کاربران درخواست پول کردند.

البته در این میان بسیار سیستم های دزدی اینترنتی هم ایجاد شد که به دروغ اخطاریه ای برای کاربران فرستاد و با هدایت کردن کاربران به وب سایت های به ظاهر قانونی پول و اطلاعات شخصی آنها را دزدید.

این تغییرات جدید در قوانین کپی رایت باعث خواهد که از کاربران محافظت بیشتری صورت گیرد. اما در عین حال برخی از کمپانی های ارائه دهنده ی سرویس اینترنتی معتقدند یک اخطار ساده متخلفان را متوقف نمی کند و نمی تواند به این طریق جلوی دانلود محتوای دارای حق کپی رایت را گرفت.