شهروند- برخی از کارمندان ایرکانادا به تازگی حقایقی را درباره ی شیوه ی بلیت فروشی این خط هوایی افشا کرده اند که نشان می دهد ایرکانادا گاهی به مشتریان دروغ می گوید و انها را راهی گیت های پرواز می کند درحالی که می داند این افراد صندلی پرواز ندارند! این کارمندان نمی خواهند نامشان فاش شود.

خطوط هوایی برای سود بیشتر اجازه دارند تا بیش از تعداد صندلی های موجود در هواپیما بلیت بفروشند. اما باید در هنگام فروش بلیت با این مشتریان که اضافه بر سازمان هستند، صادقانه برخورد کرده و شرایط را به آنها توضیح دهند.

کارمندان ایر کانادا می گویند که این خط هوایی آن چنان که باید با مشتریان صادق نیست و بسیاری از مسافران در فرودگاه و در هنگام سوار شدن به هواپیما متوجه می شوند که صندلی برای آنها در نظر گرفته نشده است.

در میان این کارمندان، برخی در فرودگاه کار می کنند و می گویند از این که باید مسافران را به دروغ به سمت گیت های پرواز بفرستند درحالی که می دانند از پرواز جا خواهند ماند بسیار شرمسارند و احساس بدی دارند.

یکی از مدیران ایر کانادا می گوید که به تازگی در هنگام آموزش دادن به مسئولان فروش بلیت  به آنها تاکید می شود که با مشتریان صادقانه رفتار کرده و فروش اضافه بلیت که امری عادی است، به دقت مدیریت و بررسی می شود. فروش اضافه بلیت در تمامی پروازهای داخلی و خارجی امری عادی است و به کرات اتفاق می افتد.