شهروند- گاهی برخی از والدین از روی نادانی، سرگرمی و بازی خود را به فرزندانشان ترجیح می دهند غافل از اینکه در کانادا نمی توان به راحتی از قانون گریخت. یکشنبه شب پلیس برای رسیدگی به وضعیت کودکی که در ماشین رها شده بود به کازینوی Pure در جاده ی مریدیان در کلگری فراخوانده شد.

این کودک هفت ساله توسط پدرش در سرمای منفی ۲۴ درجه در ماشین رها شده بود و وقتی برای جست و جوی پدرش به داخل کازینو رفت، ماموران کازینو او را نگه داشته و پلیس را خبر کردند.

پدر این کودک هفت ساله در هنگام برگشت متوجه می شود که فرزندش نیست و وقتی برای یافتن او به کازینو بازمی گردد توسط نیروی پلیس دستگیر می شود.

این پدر متهم به “رها کردن کودک” است . کودک هفت ساله خوشبختانه آسیبی ندیده است و تا زمان روشن شدن قضیه و تفهیم اتهام تحت نگهداری و مراقبت دولت استانی قرار خواهد داشت. ماموران کازینو می گویند که بارها نام پدر را اعلام کردند ولی بی فایده بود و موفق نشدند تا قبل از رسیدن پلیس پدر این کودک هفت ساله را پیدا کنند.