شهروند- به گزارش ناسا، در ماه فوریه امسال فعالیت های خورشید بسیار آرام بوده و از سال ۲۰۰۸ تاکنون کمترین میزان فعالیت های “لکه های خورشیدی” بر روی آن دیده شده است. “لکه های خورشیدی” مناطق خنک تری بر روی خورشید هستند که تعداد آنها بر روی خورشید بسته به دوره ای که خورشید در حال عبور از آن است تغییر می کند.

معمولا در یک دوره ی ۱۱ ساله بیشترین میزان فعالیت این لکه ها بر روی خورشید دیده شده و سپس کمترین میزان آنها مشاهده می شود. در طی ۳۰ سال گذشته خورشید به صورت مداوم این دوره های بیشترین و کمترین میزان فعالیت را طی کرده است. به گفته ی دانشمندان، در دوره ی بیشترین فعالیت ها، فعالیت های خورشید کاهش یافته است و در دوره های کم فعالیت هم همیشه خورشید بسیار آرام بوده است.

این اتفاق ممکن است به دوره های سرمایش شدید و یخ زدن زمین منجر شود. البته که دانشمندان می گویند با توجه به گرمایش کره ی زمین در سالهای اخیر این میزان کاهش فعالیت خورشید گرمایش را خنثی می کند و جای نگرانی زیادی نیست ولی درهرصورت خورشید ما در حالت طبیعی و نرمال همیشگی نیست و باید دید تبعات آن برای مردمان بر روی کره ی زمین چه خواهد بود.