شهروند- بودجه ی دولت فدرال کانادا روز سه شنبه رو نمایی و اعلام شد. این بودجه که گفته می شود برای کمک به بهبود وضعیت زندگی قشر متوسط در کانادا تنظیم شده است شامل بخشی است به نام برنامه ی CMHC که اختصاصا به خریدن ملک مرتبط است و قرار است به اولین خریداران خانه در کانادا که واجد شرایط باشند در این زمینه کمک کند. بر اساس برنامه ی CMHC ، دولت فدرال به اولین خریداران خانه ۱۰ درصد برای پیش پرداخت خرید خانه ی نو و ۵ درصد برای پیش پرداخت خرید خانه ی قدیمی کمک می کند و این موجب خواهد شد که میزان وام بانکی این افراد کاهش یابد.

دولت فدرال برای این برنامه بودجه ای معادل ۱.۲۵ میلیارد دلار اختصاص داده است که قرار است طی سه سال استفاده و اجرایی شود. کسانی واجد شرایط استفاده از این برنامه هستند که اولین خریدار خانه باشند، درآمد خانه شان از ۱۲۰ هزار دلار در سال کمتر باشد و بتوانند ۵ درصد پیش پرداخت خرید خانه را خودشان پرداخت کنند. جزییات این برنامه از پاییز سال ۲۰۱۹ اعلام  و اجرایی خواهد شد. این کمک بدون سود است و در نهایت خریداران در هنگام فروش خانه شان باید این مبلغ را به دولت برگردانند.