شهروند- در ۱۸ ام ماه دسامبر ۲۰۱۸، شهاب سنگی که از دید دانشمندان پنهان مانده بود وارد جو کره ی زمین شد و بر بالای دریای برینگ (Bering) در روسیه منفجر شد.

در آن زمان این انفجار موجب شد که مقامات روسیه و ناسا به فعالیت های هسته ای در این منطقه شک کنند و بعد از حصول اطمینان از اینکه این انفجار هسته ای نبود، تنها به عنوان انفجار شهاب سنگ ثبت و از آن عبور شد.

بعد از چند ماه و بعد از بررسی های دانشمندان روشن شده است که قدرت انفجار این شهاب سنگ ۱۰ بار از بمب اتمی هیروشیما بیشتر بوده است و هنوز روشن نیست که چگونه چنین شهاب سنگ بزرگی از دید دانشمندان خارج شده و بدون نشانه به جو کره ی زمین ورود کرده است.

این اتفاق در سی سال گذشته بی سابقه است و شهاب سنگ به این بزرگی در هر صدسال یک یا دو بار به کره ی زمین می رسد. در صورت وقوع این اتفاق بر روی شهر می توانست موجب نابودی تعداد زیادی از شهروندان شود. مطالعات بر روی نوع این شهاب سنگ و شیوه ی ورود آن به جو کره ی زمین ادامه دارد.