شهروند- موش ها همیشه معضل جدی شهروندان شهرهای بزرگ هستند. تورنتو هم از این مشکل در امان نیست. شهروندان بخشی از مناطق تورنتو می گویند که نزدیک به دو دهه است که با موش ها در جنگ هستند و این طور به نظر می رسد که مغلوب این جنگ هستند زیرا جمعیت موشها به شدت افزایش پیدا کرده است.

اندازه ی این موشها گاهی اندازه ی یک گربه است. پارکدل- های پارک، دنپورت و بیچز ایست یورک سه تا از مناطقی هستند که بیشترین شکایت از موش را دارند. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ به ترتیب در این سه منطقه ۵۴۷، ۵۲۸ و ۴۵۰ مورد شکایت موش به شهرداری شده است. ساکنان این مناطق می گویند که از تله های گوناگونی برای کشتن این موشها استفاده کرده اند ولی گویا ساخت و سازها و عوامل زیست محیطی باعث شده است که این موشها در برابر بسیاری از این تله ها مقاوم شوند.

به گفته ی شهروندان موشها دیگر تنها در راههای آبی داخل خیابان نیستند و به درون خانه ها وارد شده اند و از مسیرهای مختلفی به قسمت های مختلف خانه ها رجوع می کنند. به گفته ی یکی از ساکنان دنپورت، هم اکنون زمان آن رسیده است که شهرداری بار دیگر برنامه ی تله گذاری سراسری را اجرا کند و ساکنان این مناطق را از شر موش های موذی برهاند.