سخن عشق

در برهوتِ بیداد و سکوت

از گلبانگ ِ کلام ِ عشق زاده می شویم

عطش ِ زمین و بوسه باران ِ آسمان

وسوسه ی یکی شدن

بر شانه ی نسیم و نور

سبزینه ی برگچه

جوانه های صدا و سرود

شاید

نفس ِ تنگ ِ شهر بشکفد و تازگی کند

اکثریت ِ خاموش

ای شمایان

که خفته یا خمار و شبزده اید

نه می بینید

نه می شنوید

نه پرسش و پاسخی

و نه رد پایی بر مرداب ِ جهل.

گذری منفعل و بیصدا

در برگِ پرآب چشم ِ تاریخ

ابری شرم-آجین

بر یادمان تان

های های

می بارد و می گذرد