شهروند- در تعطیلات آخر هفته ی گذشته دو قانون مهم در استان کبک به تصویب رسید. یکی از این قوانین که به Bill 21 شهرت دارد استفاده از نشانه های مذهبی در محیط کار دولتی، مدارس دولتی، سیستم پلیس، دستگاه قضا و کانون وکلا را ممنوع می کند. تصویب این قانون با واکنش ها و اعتراضات زیادی از جانب مردم کبک به ویژه مسلمانان همراه بود.

قانون مهم بعدی که با رأی اکثریت به تصویب رسید به Bill 9 مشهور است. هدف از تصویب این قانون تسریع روند پذیرش مهاجر برای این استان است. دولت استان کبک در پی تصویب این قانون اعلام کرد که مدت زمان رسیدگی به پرونده های مهاجرت بر اساس این قانون به شش ماه کاهش می یابد و افراد متقاضی دیگر نیازی ندارند تا سالها در صف انتظار برای ورود به کانادا بایستند. اما این قانون جنبه ی تیره ای نیز دارد. بر اساس این قانون جدید دولت کبک برای گرفتن مهاجر به مهارتهای افراد اتکا می کند و بر همین اساس بسیاری از پرونده های کنونی که تعداد آنها به ده هزار پرونده می رسد بدون بررسی نهایی متوقف می

شود. گفته می شود که حدود ۴۰ هزار پرونده از دور خارج شده است و این افراد بعد از سالها انتظار باید دوباره بر اساس قوانین جدید برای مهاجرت به استان کبک اقدام کنند.