با حضور نویسنده؛ دکتر هایده مغیثی

همراه با گفتار: دکتر شهرزاد مجاب و دکتر عزت مصلی نژاد

زمان:  همین شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰

مکان: سالن اجتماعات شهرداری تورت یورک (کانسل چمبر) ۵۱۰۰ خیابان یانگ

 این برنامه به همت نشر زاگرس و کانون کتاب تورنتو برگزار می شود.