شهروند- هشدار زرد بر روی تلفن های مبایل چند شب پیش بار دیگر اهالی انتاریو را از خواب ناز نیمه شب بیدار کرد ولی موجب شد که پلیس بتواند به سرعت دو پسربچه ی گم شده را پیدا کند و به خانه هایشان بازگرداند.

هشدار زرد از زمان اجرایی شدن تا کنون ۵ بار تنها در انتاریو به صدا درآمده است. هشدار زرد تنها برای کمک به کودکانی است که در شرایط اضطرار و خطر قرار دارند و هدفش این است که تمام اهالی خانه را بیدار و هشیار کند تا بتوانند در پیدا کردن کودک به پلیس کمک کنند.

به گفته ی پلیس بعد از هشدار زرد آخر افراد زیادی با ۹۱۱ تماس گرفته اند. هدف از تماس این افراد کمک به جستجوی کودکان نبود. این افراد از این هشدار شکایت داشتند و از اینکه از خواب پریده اند ناراحت بودند.

برخی معتقدند شاید مردم باید بتوانند مانند آنچه در آمریکا جریان دارد از هشدار زرد به دلخواه خود بیرون بیایند و دریافت آن را متوقف کنند. ولی باید بدانیم گاهی کمک کردن به دیگران سخت و ناخوش آیند است، اما شاید روزی این هشدار برای عضوی از خانواده ی ما به صدا در بیاید و ما نیاز به کمک داشته باشیم.