«کیست کوبنده ی در؟»

ـ غول زیبا

 تاج موی نقره ای بر سر*

می خوانَد برای پریا

 از پری

 مرتضا کیوان

 وارطان.

«کیست کوبنده ی در؟»

ـ از کجا می آید؟

 ـ غول زیبا

 کبوتری بر شانه ها

 از فراسوی زمان

 در نی لبک شعرش، سلام.

آی مردم، پریا!

«کیست کوبنده ی در؟»

رو به کجا دارد سوی؟

 ـ بامداد،

 به سوی لحظه ها و همیشه ها

 هواهای تازه در سینه ی اقیانوسی خود

 برای پریا

 وارطان

 کیوان

 دورتر از دورِ دو قاره

 نزدیک تر از یک نفس

 بسیار بیش از بس

 دور از هم

 نزدیک به هم.

• عنوان شعر برگرفته از شعری، سروده احمد شاملو.

• در کتاب «یاد بعضی نفرات»، نوشته سیمین بهبهانی، شاملو این طور معرفی می شود: «تاجی از موهای نقره ای بر سر».

تهران ۱۳۸۴