شهروند- اندرو شیر ، رهبر حزب محافظه کار فدرال، فحاشی ها و اظهارات نژادپرستانه ی زن اهل تورنتو ، که خود را از طرفداران او می خواند،  به شدت محکوم کرد.

این زن بعد از ظهر دوشنبه در مقابل سالن شهرداری تورنتو ، درحالی که پلاکاردی به نشانه ی حمایت از اندرو شیر و حزب محافظه کار در دست داشت، به مردی فحاشی می کند و در غالب فحاشی حرفهای نژادپرستانه ای تحویلش می دهد. این اظهارات به وسیله ی یک مبایل ضبط و در فضای مجازی پخش شده است.

اندرو شیر در بیانیه ای رسمی اعلام کرد که نمی داند این زن کیست ولی همه باید بدانیم که چنین اظهارات و کلمات تنفرآمیزی محلی از اعراب در کانادا و در اصول حزب محافظه کار ندارد. شیر به شدت اظهارات این زن را محکوم و از آن ها اظهار تأسف و ناراحتی کرد.

پلیس بلافاصله در مکان حاضر و این زن را دستگیر کرد. این زن هم اکنون با چهار اتهام روبرو است: تف کردن و آزار مرد و سه فقره آزار پلیس.

پلیس می گوید این زن حتی بعد از دستگیر شدن دست از دعوا و آزار برنداشته و با پلیس هم درگیر شده است. ویدیو نشان می دهد که این زن به مرد تف می کند و سرش داد می زند که از این کشور برود زیرا به این جا تعلق ندارد.