شهروند- یک قاضی دادگاه عالی کبک، دادخواستی را علیه ایرکانادا کانادا مبنی بر دریافت هزینه ی  اضافه سوخت از مشتریان صادر کرده است. این دادخواست، که روز دوشنبه به تصویب رسید، می گوید که بزرگترین شرکت هواپیمایی کشور در برخی از پروازها بیش از دو برابر هزینه سوخت مشتری ها را شارژ کرده است.

بنا به ادعای دادگاه آنچه ایر کانادا در هنگام شارژ کردن چنین هزینه ای به مشتریان گفته است با واقعیت مطابقت ندارد. ایر کانادا در هنگام خرید به مسافران گفته است که برای جبران ناپایداری ها این مبلغ را اضافه شارژ میکند ، در حالی که ادعا می شود که در بسیاری از موارد برای اخذ سود بیشتر این مبالغ شارژ شده است.

به عنوان مثال در سال ۲۰۱۴ مسافران پرواز ایرکانادا برای پروازی به مقصد پاریس ۱۰۴ درصد بیشتر از مبلغی که باید بر روی بلیط شان پرداخت کرده اند و در کل هزینه ای که هواپیمایی حق دارد بعنوان سوخت از مشتریان دریافت کند دوبرابر شارژ شده است. ایرکانادا این اتهامات را قبول ندارد و میگوید آماده است تا در دادگاه از خودش دفاع کند.