شهروند- آزمون های استاندارد با اتمام دبیرستان و دانشگاه هرگز به پایان نمی رسد بخصوص اگر می خواهید در استان انتاریو معلم باشید. همانطور که در ماه اکتبر سال گذشته به صورت قانون پیشنهادی ارائه شد، دولت محافظه کار داگ فورد تست ریاضی را برای همه معلمان جدید دبستان و دبیرستان های استان انتاریو اجباری کرده است. کسانی که در این آزمون رد شوند نمی توانند به عنوان معلم گواهینامه دریافت کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش استان انتاریو می گوید که داوطلبان نه تنها باید امتحان ریاضی را بگذرانند، بلکه باید حداقل ۷۰ درصد نمره را برای کسب مجوز تدریس دریافت کنند.

این آزمون مهارت ریاضی معلمان حاوی سؤالاتی در مورد محتوای ریاضی و همچنین تدریس است. تقریباً دو سوم آزمون حساب، کسر و درصد در ریاضی را ارزیابی می کند. بقیه ی آزمون به چگونگی تدریس موضوعات مختلف به دانش آموزان ربط دارد.

اتحادیه های معلمان انتاریو از این خبر خیلی خوشحال نیست و می گوید این آزمون صرف نظر از این که معلمان چه موادی را تدریس می کنند و یا در چه مقطعی هستند برگزار می شود که این چندان مطلوب و مفید نیست.