اولیویا چا، نماینده دمکرات نو در پارلمان کانادا، و منتقد مسائل مهاجرت و شهروندی گزارش خود را در زمینه ی مسائل کارگران خارجی با اقامت موقت ارائه کرده است.

شهروند ۱۲۲۹  پنجشنبه ۱۴ می  ۲۰۰۹


 

اولیویا چا، نماینده دمکرات نو در پارلمان کانادا، و منتقد مسائل مهاجرت و شهروندی گزارش خود را در زمینه ی مسائل کارگران خارجی با اقامت موقت ارائه کرده است.

در این گزارش، او بویژه به مسائل پرستاران خانگی که از خارج از کانادا به این منظور به استخدام درمی آیند، توجه کرده است. اولیویا چا پیشنهاد کرده است که این افراد بایستی به محض ورود از مزایای اقامت دائم برخوردار شوند، زیرا نقشی حیاتی برای مردم کانادا دارند. آنها نباید از جامعه کنار گذارده شوند و لازم است تحت پوشش بیمه درمانی قرار داشته باشند. و در نهایت آنها بایستی مورد حمایت و حفاظت قرار گیرند. آژانس های واسطه و همچنین کارفرماهای این افراد تلاش زیادی در این راه نمی کنند و بهترین راه حفاظت از پرستاران خانگی این است که در سراسر کشور دفاتر مشاوره حمایتی برای این افراد فراهم کنیم. این دفاتر می توانند حق و حقوق چنین کارگرانی را به آنان یادآور شده و با تقویت آنها کاری کنند تا در مقابل آزار و سوءاستفاده شکننده نباشند.