بار دیگر شاهد یک مورد حقوقی بودیم که از نظر کارشناسان بیمه ای بسیار جالب توجه بود.

همانگونه که مستحضر هستید شرکتهای بیمه چون مفاد قرارداد ها را تدوین می کنند لذا از نظر قانون گذار بایستی تمامی موارد حقوقی و وظایف محوله را تمام و کمال انجام دهند و کوچکترین قصوری از طرف ایشان نزد قانون گذار و ناظر غیر قابل قبول است.

البته اگر کوتاهی از طرف بیمه گذار (خریدار بیمه) تحقق یابد در بعضی موارد که تاثیرش کم باشد قابل اقماض است چرا که مفاد قرارداد را دوایر حقوقی شرکت بیمه تهیه و تدوین نمودند و در این پروسه خریداران بیمه نقشی نداشتند. لذا این عرفی است که در پرونده های داوری و دادگاهها به آن توجه می شود.

مورد واقعی که در یکی ازاستانهای کانادا اتفاق افتاده بود حکایت از آن می کرد که آقای “تیموتی کلو ” و همسرش (سونیا ابوخلیل) به یکی از دفاتر شرکت بروکری برای خرید بیمه اتومبیل وارد می شوند و اظهار می نمایند که سابقه رانندگی ایشان بسیار خوب است و طی ۳ سال گذشته هیچ جریمه ای نداشته و در ضمن در ۶ سال قبل هم تصادفی که در آن مقصر باشند در سابقه ایشان وجود نداشته است.

بروکر مربوطه بعد از تهیه قرارداد بیمه استاندارد یک برگه دیگر هم از ایشان اخذ می کند که تمامی ادعاهای ایشان در آن ثبت می شود و ضمن ارسال پیش نویس بیمه اتومبیل به شرکت بیمه برایشان بیمه نامه موقت (برگه صورتی) تهیه و به ایشان می دهد.

بعد از چند روز شرکت بیمه گزارشات مربوطه را از مقامات مسئول دریافت می نماید و متوجه می شود که تمامی اظهارات بیمه گذار خلاف واقع بوده و ایشان هم یک تصادف داشتند که در آن مقصر بودند و در ضمن آقای “تیموتی کلو ” دو خلاف رانندگی هم داشته که در سال قبل اتفاق افتاده است.

مسئول بیمه فورا به بروکر و بیمه گذار (خریدار بیمه) تلفن می زند و اعلام می کند که بیمه نامه باطل است و از لحظه شروع هیچ گونه ارزش حقوقی و قراردادی ندارد.

در همین اثناء اتومبیل متاسفانه با عابر پیاده تصادف می کند و عابر به سختی مجروح می شود بطوری که به دلیل “آستانه صدمه پذیری” بالا از شرکت بیمه و مقصر حادثه به دادگاه شکایت کرده و تقاضای ۲ میلیون دلار می کند.

دادگاه اول رأی به نفع مجروح می دهد ولی شرکت بیمه را از مسئولیت مبری می داند چرا که خریدار بیمه یا همان آقای “تیموتی کلو ” به دلیل عدم بیان حقایق و کتمان واقعیت اصلا بیمه نامه نداشته (باطل شده بود).

اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود بلکه مصدوم مورد نظر پرونده اش را  به دادگاه استیناف می برد و در آنجا بود که وکلای مصدوم ثابت کردند که شرکت بیمه به وظایف قانونی خود عمل نکرده چرا که طبق قانون اگر هر شرکت بیمه ای بخواهد قرارداد بیمه را فسخ کند بایستی نامه سفارشی بفرستد و به خریدار بیمه ۱۵ روز فرصت دهد تا ایشان بتوانند یک بیمه گر(شرکت بیمه) دیگری پیدا نمایند و اینحاست که شرکت بیمه مربوطه به تمامی وظایف قراردادی خود عمل نکرده، پس بیمه نامه نه تنها باطل نیست بلکه فسخ هم نشده و ایشان مسئولیت پرداخت ۲ میلیون دلار به مصدوم را خواهند داشت.

البته آقای “تیموتی کلو ” هم به عنوان خریدار بیمه مسئول پرداخت حق بیمه متناسب با شرایط واقعی خود را قبول نمود.  این پرونده از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ به طول انجامید ولی مهم آن است که حقوق حقه مصدوم پرداخت شد.

سلامت و پیروز و موفق باشید.