از آنجا که مفاد بیمه نامه اتومبیل بسیار پیچیده است و بنا به نیاز جامعه و تشخیص کارشناسان و ناظران آن سال به سال تغیرات مثبتی می نماید لازم است خریداران بیمه به زبان ساده از پوششهایی که در آن پیش بینی شده اطلاع داشته باشند تا بتوانند منطبق با نیازهای خود از آنها بهره ببرند:

۱-در حال حاضر اگر شخصی در تصادف اتومبیل مصدوم/مجروح شود حداکثر تعهد شرکت بیمه طبق بیمه نامه استاندارد برای “مراکز پزشکی و بازپروری” (در صورتی که حادثه و آثار زیانبار آن فاجعه آمیز نباشد) معادل ۶۵ هزار دلار است.

۲- اگر شخصی در تصادف اتومبیل مصدوم/مجروح شود (در صورتی که حادثه و آثار زیانبار آن فاجعه آمیز باشد و آستانه صدمه پذیری بالا باشد مثل از کارافتادگی کلی/فلج و ضربه مغزی) حداکثر تعهد شرکت بیمه طبق بیمه نامه استاندارد برای “مراکز پزشکی و بازپروری و پرداخت های مشابه”  معادل یک میلیون دلار است.

۳- اگر شخصی در تصادف مصدوم شود محق است تا ۷۰ درصد درآمد خالص خود را تا سقف ۴۰۰ دلار در هفته به عنوان جایگزین درآمد از شرکت بیمه دریافت نماید. البته اگر حق بیمه اضافی بپردازد قادر است مزایای یاد شده را تا هفته ای ۶۰۰ ، ۸۰۰  یا حتی ۱۰۰۰ دلار افزایش دهد.

۴- مزایای سرپرستی و نگهداری از مصدوم: برای تصادفاتی که فقط منجر به صدمات فاجعه آمیز با آستانه صدمه پذیری بالا می شود تا سقف ۲۵۰ دلار در هفته برای سرپرست اول و ۵۰ دلار برای نفر دوم اگر لازم باشد.

۵- مزایای استفاده از شخصی برای مراقبت و تمیز کردن خانه: برای تصادفاتی که فقط منجر به صدمات فاجعه آمیز با آستانه صدمه پذیری بالا می شود تا سقف ۱۰۰ دلار در هفته.

۶- بیمه عمر بر اثر تصادف اتومبیل و هزینه تدفین و مراسم: سرمایه ۲۵ هزار دلار قابل پرداخت به همسر و ۱۰ هزار دلار به هر یک از بازماندگان درجه اول (مثل فرزند) و تا سقف ۶ هزار دلار هزینه تدفین و مراسم البته با پرداخت حق بیمه اضافی این موارد قابل افزایش هستند به ترتیب تا ۵۰ هزار دلاربرای همسر، ۲۰ هزار دلار برای فرزندان و ۸۰۰۰ دلار برای مراسم و تدفین.

۷- مسئولیت در قبال شخص ثالث برای حضور در دادگاه یا پرداخت هزینه های مشابه معادل ۲۰۰ هزار دلار.

از موارد دیگری که قانون گذار، شرکتهای بیمه و خریداران را ملزم به رعایت کرده آن است که اگر از سال ۲۰۱۶ شرکت بیمه اقدام به پرداخت خسارتی جزیی حدود ۲۰۰۰ دلار نمود نمی تواند حق بیمه را افزایش دهد.  البته اگر این خسارت جزیی طی ۳ سال یک بار اتفاق افتاده باشد و کرارا نباشد.

مورد دیگر آن است که اگر حق بیمه را ماهانه می پردازید شرکت بیمه نمی تواند بیشتر از ۱.۳ درصد بیشتر بیمه گذار را شارژ کند (این رقم قبلا ۳ درصد بود).

بایستی در نظر داشت که استفاده از مزایای بیمه حوادث سرنشین برای همه بجز کودکان تا ۵ سال است و بعد از این مدت مسئولیت شرکت بیمه در قبال مصدوم خاتمه می یابد.

شاد و سربلند و موفق باشید.

آستانه صدمه پذیری بالا و حادثه فاجعه آمیز Catastrophic injuries, Threshold