صدای امریکا: کمیسیون آمریکایی آزادی بین‌المللی مذهبی روز چهارشنبه نهم بهمن در بیانیه‌ای اقدامات حکومت ایران علیه بهائیان را محکوم کرد.

در این بیانیه گفته شده است، کمیسیون ایالات متحده برای آزادی بین‌المللی مذهبی حکم دادگاه ایران که به مسئولان اجازه می‌دهد اموال و دارایی بهایی‌های ساکن در روستای ایول مازنداران را ضبط کنند، محکوم می‌کند.

این نهاد آمریکایی در ادامه می‌گوید، رژیم ایران همچنین کارت‌های ملی هوشمند را به نحوی تغییر داده که گزینه «دیگر» در مورد مذهب افراد در آن حذف شده و این بهایی را وادار می‌کند که در مورد هویت مذهبی خود یا دروغ بگویند و یکی از گزینه های مسلمان، مسیحی، یهودی یا زرتشتی را انتخاب کنند، یا آن که کارت جدید برای آنها صادر نخواهد شد.

در روزهای اخیر برخی بهائیان به صدای آمریکا گزارش دادند که گزینه «سایر ادیان» از فرم جدید درخواست کارت ملی حذف شده و صراحتا به بهائیان گفته شده یا یکی از گزینه های مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان برای دین خود انتخاب کنند و یا قید دریافت کارت ملی را بزنند.

جمهوری اسلامی ایران، بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد و با آنها به انحای مختلف برخورد می‌کند. در هفته اخیر چندین بهایی مورد برخورد قضایی قرار گرفتند.