یکی از شعبات لیکور فروشیLCBO  ده نفر از کارمندان خود را به دلیل تقلب در کارتهای ایرمایلز اخراج کرد.  


شهروند ۱۲۳۰  پنجشنبه ۲۱ می  ۲۰۰۹


 

گلوب اند میل ـ ۱۷ می: یکی از شعبات لیکور فروشیLCBO  ده نفر از کارمندان خود را به دلیل تقلب در کارتهای ایرمایلز اخراج کرد.

هنگامی که بخش کنترل فروشگاه لیست فروش روزانه را بررسی کرد به چند مورد از این گونه خلاف ها دست یافت. این کارمندان از کارتهای امتیاز خود استفاده می کردند تا با خرید مشتری ها امتیاز خود را افزایش دهند. این ده مورد تقلب طی سال گذشته و امسال گزارش شده است و کارشناسان یکی از دلایل ارتکاب چنین قبیل جرائمی را بحران اقتصادی می دانند.

بخش بازرسی این شرکت از مدیریت خواست تا در حوالی کریسمس توجه بیشتری به این قبیل خلاف ها داشته باشد و به این صورت آشکار شد چند تن از کارمندان از کارت ایر مایلز خود در جمع آوری امتیاز مشتریان استفاده کرده اند. ازاین رو ایر مایلز نیز در حال چاره اندیشی است تا کسی نتواند به راحتی از این امتیازات سوء استفاده کند.

 در این قبیل فروشگاه ها مشتریان می توانند با هر خریدی امتیازاتی را در کارت خود جمع آوری کنند و پس از مدتی از این امتیازات استفاده کنند. در شرایط یاد شده صندوق دار به راحتی کارت خود را به جای کارت ایر مایلز مشتری استفاده می کرده و امتیازات دیگران را به حساب خود می گذاشته است. تمامی این کارمندان خلاف کار اخراج شدند.