شهروند- آمار منتشر شده ی به دست آمده از اورژانس بیمارستان ها بین سالهای ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۵ نشان می دهد که کودکان در مناطق فقیر نشین انتاریو بیشتر در معرض خطر اصابت با خودروها در تصادفات رانندگی هستند. اگرچه میزان جراحات ناشی از تصادف خودرو در این هفت سال به صورت کلی حدود ۱۸ درصد کاهش داشته است اما این کاهش بیشتر در مناطق مرفه انتاریو بوده است و در مناطق فقیر نشین این میزان تصادفات و جراحات ناشی از آن افزایش داشته است.

میزان احتمال تصادف کودکان با وسایل نقلیه در مناطق مرفه انتاریو ۴۸ درصد کمتر از این تصادفات در مناطق فقیر نشین است و این اتفاق ناشی از شیوه ی رانندگی و عدم توجه به قوانین در این مناطق است.

این تحقیقات توسط دانشگاه یورک و بیمارستان کودکان تورنتو انجام شده است. کارشناسان پیشنهاد می دهند که قوانین رانندگی در مناطق فقیر نشین کمی جدی تر گرفته شده و از طریق نصب دست انداز، نصب تابلوهای توقف و تغییر میزان سرعت مجاز کیفیت رانندگی و به تبع آن سلامت کودکان در این مناطق کمی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.