مضمون فرمایشات حضرت بهاءالله

در کلامتان متحد باشید و در فکرتان متفق و بکوشید تا بامدادتان بهتر از شامگاه‌تان و فردایتان بهتر از دیروزتان باشد. برتری انسان به خدمت و کمال است نه به تجمل و ثروت و مال. گفتار را از  بیهودگی و هوی و هوس پاک سازید و اعمال‌تان را از تردید و ریا مبرا نمائید. اندوخته‌ی زندگی ارزشمند خود را در راه ارضای تمایلات نفسانی به هدر مدهید و امور را به جلب منافع شخصی خویش منحصر مسازید. در هنگام دارندگی انفاق کنید و در تنگدستی صبور باشید زیرا به راستی که به دنبال هر سختی آسایش است و پس از هر غم، شادی. از تنبلی و سستی بپرهیزید و به آنچه که برای نوع بشر از کوچک و بزرگ و پیر و جوان سودمند است متمسک شوید. از پاشیدن تخم نفاق و دشمنی در بین بشر و از کاشتن خار شک و شبهه در قلوب پاک بپرهیزید.

خوانندگان عزیز، در صورتی که مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به  تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید:  پیامگیر:     ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵،    ایمیل:  anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی:      www.reference.bahai.org/fa