محمدرضا روحی

چنین به نظر می رسد که رژیم ایران در آستانه ورشکستگی کامل اقتصادی قرار گرفته و به بهانه شیوع ویروس کرونا از صندوق بین المللی پول وام کلان درخواست نموده است. این همان لحظه ای است که مردم ایران بیش از چهل سال در انتظارش بودند؛ یعنی ورشکستگی کامل مالی و در نتیجه سقوط رژیم به زباله دان تاریخ.

به همین خاطر من پیام زیر را به وزیر محترم خارجه کانادا نوشتم و امیدوارم که دیگران نیز چنین کنند.

محمدرضا روحی/ مارچ۲۰۲۰/ تورنتو، کانادا