آقای علی احساسی نماینده مجلس فدرال کانادا از منطقه ویلودیل سال نوی خورشیدی و نوروز باستانی را به خوانندگان شهروند در سراسر دنیا و بخصوص در حوزه انتخابی خود ویلودیل تبریک می گوید و سالی پر از شادی و خوشی و موفقیت برایشان آرزو می کند:

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

بر طرف چمن روی دل افروز خوش است

از دی که گذشت هر چه بگویی خوش نیست

خوش و باش و مگو ز دی که امروز خوش است

                                                             (خیام)