در شرایط کنونی که مردم ایران در سیاه ترین روزگار به سر می برند، ما تنی چند از کنشگران سیاسی و مدنی ایران، هم سو با کلیه احزاب سیاسی و گروه های مدنی از همه نحله های فکری، اقوام و باورهای گوناگون، وکلا و حقوقدانان، مدافعان حقوق زنان، کودکان، محیط زیست و کنشگران حقوق بشر، هم آوا با بستگان جانباختکان راه ازادی و زندانیان سیاسی و عقدیتی و همه انها که به اعلامیه جهانی حقوق بشر و یکپارچگی ارضی ایران، برای گذار خشونت پرهیز از حاکمیت دینی جمهوری اسلامی و برقراری حاکمیت ملی دمکراتیک و سکولار باورمند هستند، باهم «همبستگی ملی برای دمکراسی در ایران» را اعلام می کنیم. ما خواهان گذار از جمهوری اسلامی و برگزاری رفراندوم برای تدوین قانون اساسی دمکراسی سکولار در ایران هستیم.

در این موقعیت حساس که ملت ایران برای رسیدن به یک اینده بهتر از جان و مال خود گذشته است. رژیم جمهوری اسلامی به کمک لابی هایش و افرادی که در قالب مخالفت با رژیم همواره برعلیه منافع ملت ایران فعالیت کرده و می کنند، ما امضاکتندگان پیمان نامه هم آوا، همبستگی ملی برای دمکراسی سکولار در ایران، همراه با تمام کنشگران سیاسی و مدنی که خواسته ای جز گذارازاین رژیم برای رسیدن به یک حکومت سکولار دمکرات بیش ندارند، آمادگی خود، برای هرگونه مشارکت کاری را اعلام می کنیم.

همبستگی ملی برای دمکراسی در ایران