به حمایت سراسری و ملی از کارگران اعتصابی برخیزیم!

هموطنان شریف وآزاده

کارگران زحمتکش و تهیدست کشت و صنعت هفت تپه، در طول ۵ سال گذشته حدود ۱۰۰ باردست به اعتصاب زده اندو هم اکنون بیشتراز دو ماه است که برای به دست آوردن بخشی ازابتدائی ترین حقوق صنفی پایمال شده خود دراعتصاب اند وپاسخ حاکمیت فاسد وغارتگر جمهوری اسلامی به درخواست های قانونی وانسانی کارگران هفت تپه چه درگذشته وچه امروز، اخراج ازکار و دستگیری وشکنجه و به زندان انداختن کارگران اعتصابی ومعترض  و تهدید خانواده های آنان بوده است.  کارگران هفت تپه بخاطر پایداری و پیگیری در مبارزه علیه حکومت کارگرستیز جمهوری اسلامی و پیمانکارهای دست نشانده این حکومت ضد کارگر به نماد مقاومت جنبش حق طلبانه کارگران ایران در سالهای اخیر تبدیل شده و ازحمایت و پشتیبانی کارگران ایران درسراسر کشورو بسیاری از نهادهای مدنی و سیاسی درداخل وخارج از کشور برخوردار شده اند.

هموطنان غارت شده وتهیدست

۴۱ سال دزدی وغارتگری سران ووابستگان جمهوری اسلامی واجرای سیاست های ضدملی و خائنانه خمینی وخامنه ای، برای اکثریت مردمان ایران وبویژه زحمتکشان کشور جهنمی ساخته است که وصف این جهنم راآخوندهای مفتخوار صدها سال برمنبرها موعظه کرده و می کنند، غافل ازاینکه جهنم واقعی همین زندگی پٌرمشقتی است که حکومت ولایت فقیه برای مردم ایران وبویژه کارگران و مزدبگیران شهری و روستائی درست کرده است، یعنی همان “مستضعفان”که قراربود به رفاه و خوشبختی برسند و قانع نباشند به آب و برق و مسکن مجانی! زهی بیشرمی که دست آورد حکومت اسلامی برای کارگران ومزد بگیران و تمام مردم ایران  جز فقر وبیکاری واختلاف طبقاتی روزافزون، تبعیض و ظلم و ستم وتداوم سرکوب وزندان وشکنجه واعدام معترضان ومنتقدان چیزی نبوده ونیست. خوشبختانه کارگران ومزدبگیران ایران امروز به درستی دریافته اند که منشأ تمام بدبختی ها و فقر و فلاکتی که مردم ایران وازجمله کارگران با آن دست بگریبان هستند ناشی از ساختار فاسد جمهوری اسلامی وادغام دین ودولت است که فجایع بیشماری را تاکنون رقم زده است.

هموطنان عزیز

ادامه اعتصاب کارگران هفت تپه و پیوستن کارگران چندین واحد صنعتی درخوزستان وسایرشهرهای ایران به اعتصاب، آغاز فصل جدیدی از مبارزات مدنی کارگران و مزدبگیران ایران یعنی محروم ترین وستمدیده تری اقشار و  طبقات جامعه را خبر می دهد. حکومتگران فاسد جمهوری اسلامی خوب می دانند که اگراعتصاب ها و اعتراض های پراکنده کارگران و مزدبگیران ازسطح محلی خارج شده و با یکدیگر پیوند خورند ورفته رفته به شکل اعتصاب ها و تظاهرات سراسری درآیند، بزودی لحظه مرگ حکومت مطلقه خامنه ای فرا خواهد رسید. ایجاد رعب و وحشت و صدور احکام  وحشیانه اعدام برای جوانان آزادیخواه ومعترض به شرایط نکبت بار کنونی، فقط بازتاب ترس وهراس جانیان حاکم ازقیام اردوی گرسنگان خشمگین است.     

ما ضمن پشتیبانی ازاعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه وسایر کارگران اعتصابی در گوشه وکنار ایران، ازتمامی نهادهای مدنی و سیاسی وحقوق بشری وهمه اقشار و اصناف اجتماعی درخواست می کنیم که کارگران اعتصابی را تنها نگذارند وبه هرشکل ممکن ازآنان و خانواده های آنها حمایت کنند که رمزپیروزی مردم ایران دراتحاد  و همبستگی و تداوم مبارزه برای برچیدن حکومت داعشی جمهوری اسلامی و تحقق آزادی و عدالت اجتماعی است. 

۶ اگوست ۲۰۲۰

۱۶ مرداد ۱۳۹۹

“کمیته حمایت “از بیانیه ۱۴ کنشگر سیاسی در داخل کشور

حسن اعتمادی، بهروز ستوده، مسعود نقره کار