صدای گام های آزادی به گوش می رسد!

به یاریِ کارگران اعتصابی بشتابیم!

جمهوری اسلامی با گسترش و تعمیق اعتصاب ها و اعتراض های کارگران و زحمتکشان، و مبارزات آزادیخواهانه و عدالت جویانه زندانیان سیاسی و عقیدتی، خانواده زندانیان، دادخواهان، جوانان، دانشجویان،   زنان، معلمان، اهل قلم و سایر گروه های اجتماعی، وارد یکی از دشوارترین و بحرانی ترین دوره های تاریخ حیات خود شده است.

۴۱ سال بی لیاقتی و بی کفایتی در مدیریت امور جامعه همراه با فساد گسترده و سیستماتیک، سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار، واجرای سیاست های ضدملی میهنمان را به ورطه بحران های همه جانیه فرو برده است. جمهوری اسلامی، حکومتی که حیثیت و مشروعیت خود را از دست داده، تمام توان و نیروی خود را بسیج کرده است تا مانع سراسری شدن اعتراض های  حق طلبانه و آزادیخواهانه مردم، به ویژه گسترش و تعمیق اعتراض ها و اعتصاب های کارگران  و مزدبگیران شهری و روستائی شود. رژیم اسلامی  به جای تامین ابتدائی ترین خواست های صنفی، قانونی و انسانی کارگران، با حربۀ ارعاب، اخراج،  دستگیری و زندان و شکنجه به سراغ گارگران آمده است .

رهبر و بنیانگذار جنایتکار این رژیم، آیت الله خمینی فریبکارانه شعار داد ” خدا هم کارگر است” و از سوی خدای کارگر وعده های اینجهانی و آنجهانی به ” مستضعفان” و کارگران می داد. امروز پس از ۴۱ سال مردم میهنمان با پوست و استخوان خود حس می کنند، که  حکومت نایب و نماینده ” خدای کارگر” چیزی جز فقر، بیکاری ، گسترش ناهنجاری های اجتماعی، اختلاف های طبقاتی روزافزون ، تبعیض ، ظلم و ستم، تداوم سرکوب ، زندان، شکنجه، اعدام و به روز سیاه نشاندن  کارگران دستاورد نداشته است.

کارگران و زحمتکشان ایران

 بی تردید دریافته اید که منشأ  تیره روزی ها، فقر و فلاکتی که  گریبان شما ومردم میهنمان را گرفته است  بیش از هر چیز  اندیشگی و ساختارسیاسی، اقتصادی و فرهنگی فاسد جمهوری اسلامی است. شما در همین دو هفته گذشته با اعتصاب های متهورانه خود آغاز فصل جدیدی را برای جنبش کارگری درایران و مبارزات مدنی کارگران و مزدبگیران شهری و روستائی، یعنی محروم ترین وستمدیده ترین اقشاراجتماعی ،رقم زده اید. رهبران جمهوری اسلامی می دانند که تداوم، گسترش و تعمیق اعتصاب ها  و اعتراض های شما  لحظه مرگ حکومت را زودرس تر خواهد کرد. آنان چنگ و دندان نشان داده و می دهند چرا که صدای گام های آزادی و عدالت ، یعنی فرمان برچیده شدن بساط شان را شنیده اند.

ما با پایبندی براین باور که  سوسیال دموکراسی پاسخگوی خواست ها و نیازهای همۀ اقشار جامعه ، بویژه کارگران خواهد بود،  ضمن اعلام همبستگی وپشتیبانی ازاعتراض ها و اعتصاب های شما،  پیمان می بندیم که تا دستیابی شما به خواست های عدالت طلبانه و آزادیخواهانه تان همراه و یاورشما خواهیم بود.

  ما همصدا با شما  خواهان تحقق هر چه سریع تر خواست های اعلام شده  زیرهستیم:

۱-  پرداخت فوری دستمزدهای پرداخت نشده .

۲- افزایش دستمزد ها با توجه به میزان رشد تورم .

۳- تامین بیمه های  خدمات  بهداشتی و درمانی و اجتماعی.

 4- آزادی ایجاد و سازماندهی تشکل‌های مستقل کارگری و اتحادیه‌های صنفی، سازمان یابی ای بر بنای معیار های دموکراتیک و مشارکتی.

۵- آزادی حق اعتراض و اعتصاب.

۶- آزادی فوری کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، و زندانیان جنبش های مدنی و صنفی.

۷-  ایجاد صندوق های حمایت  ازاعتصابِ ها در جهت رساندن  کمک‌های مالی به  کارگران اعتصابی و اخراجی و زندانی، و خانواده آنان توسط مردم، تشکل ها و محفل های آزادیخواه و عدالت طلب در داخل و خارج از کشور.

۸- پایان دادن به خصوصی سازی ها  افسار گسیخته حکومتی. و اعلام پذیرش خصوصی سازی با نظارت  و حق دخالت نمایندگان کارگران وتشکل های مستقل کارگری درتصمیم گیری با توجه به اولویت منافع کارگران.

۹- در اختیار قراردادن  رسانه‌های  رسمی و اجتماعی برای بیان خواست های کارگران.

۱۰- پیوستن تشکل ها و اتحادیه های مستقل  به فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های کارگری بین المللی

۱۱- به رسمیت شناختن و پذیرش  مواد مندرج در کنوانسیون ۸۷ سازمان بین‌المللی کار (آی. اِل. اُو)

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران

۸ اگوست ۲۰۲۰

۲۸ مرداد۱۳۹۹