کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که  سه نفر از اعضای جنبش حقوق برابر در ایران ـ کمپین یک میلیون امضا برای تغییر ـ 


شماره ۱۲۱۵ ـ پنجشنبه  ۵ فوریه ۲۰۰۹


 نفیسه آزاد

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که  سه نفر از اعضای جنبش حقوق برابر در ایران ـ کمپین یک میلیون امضا برای تغییر ـ  در روز ۱۱ بهمن ماه ۱۳۸۷ بازداشت شدند و یکی از آنها به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی با تبلیغ علیه دولت" همچنان در بازداشت بسر می برد.

نفیسه آزاد، بیگرد ابراهیمی و یکی دیگر از اعضای کمپین یک میلیون امضا برای برابری در روز یازدهم بهمن ماه ۱۳۸۷ در کوههای توچال در شمال تهران در حالیکه برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در حال جمع آوری امضا بودند، بازداشت شدند. همان روز آنها  به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند و نفیسه آزاد همچنان در بازداشت بسر می برد.


 

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: "تقریبا سه سال است که اعضای کمپین یک میلیون امضا برای برابری به خاطر فعالیتهای مسالمت آمیزشان به طور مستمر بازداشت و محاکمه می شوند." قائمی اضافه کرد:"طرح اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای کسانی که به طور قانونمند و مسالمت آمیز در حال جمع آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز هستند این موضوع را القا می کند که گویا مقامات ایران فکر می کنند که امنیت ملی در سایه تبعیض امکان پذیر است." قائمی در مورد این بازداشتها تاکید کرد:"چنین بازداشتهایی فقط منجر به تضعیف موقعیت ایران در سطح بین المللی می شوند، این بازداشتها خودشان نقض قوانین کشوری و الزامات بین المللی ایران در حوزه حقوق بشر است."

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی خواست که قوانین ملی و بین المللی حقوق بشر را رعایت کند، نفیسه آزاد را فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند، و به آزار و اذیت و محاکمه فعالان حقوق زن پایان دهد.