لوزان، ۱ اکتبر ۲۰۲۰

 با تشکر از نامه مشترک شما مورخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ به توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی المپیک.

اعدام اخیر، نوید افکاری، کشتی گیر در ایران بسیار غم انگیز و برای ھمه ما خبر تکان دھنده ای بود. ھمانطور که احتمالا اطلاع دارید، کمیته بین المللی المپیک و کمیته جھانی کشتی به محض مطلع شدن از مورد محکومیت دست به کار شدند.

ما از ھمان آغاز با سازمان ھای غیردولتی و حقوق بشر در تماس بودیم. در یک مکالمه دسته جمعی متشکل از نمایندگان دولت ھای مختلف، سازمان ھای حقوق بشر و سازمان ملل شرکت کردیم. کمیته بین المللی المپیک و کمیته جھانی کشتی از طریق کمیته ملی المپیک و فدراسیون کشتی ایران نیز، که بیشترین ھمکاری را برای تسھیل یک راه حل انجام دادند، مسئله را پی گیری کردند. پرزیدنت کمیته بین المللی المپیک شخصا، ضمن احترام به حق حاکمیت جمھوری اسلامی، به رھبر و رئیس جمھور ایران نامه نوشت و برای نوید درخواست بخشش نمود.

ما از ابراز نگرانی ھا و مشارکت وسیع ورزشکاران و سازمان ھای ورزشی بین المللی، بویژه کمیته جھانی کشتی قدردانی می کنیم. با تاسف، ھمه تلاش ھای مشترک ما ناموفق ماند.  

کمیته بین المللی المپیک، به عنوان یک سازمان سویل و غیر دولتی نه  توان و نه امکان تغییر قوانین و یا نظام سیاسی یک کشور مستقل را دارد. این نقش مشروع دولت ھا و سازمان ھای غیر دولتی مربوطه است. محروم  کردن یک کمیته ملی المپیک از بازی های جهانی، ورزشکاران آن کشور را، به صرف آن که تحت یک نظام سیاسی و قضایی خاص زندگی می کنند، مورد تنبیه  قرار می دھد.

این امر بویژه در مورد ایران که  کمیته ملی المپیک ھمکاری ھای لازم را در این زمینه با کمیته جھانی المپیک انجام داد، غیر منصفانه تر خواھد بود.

ما از ابراز نگرانی ھای شما و تلاش ھای تان برای حفظ جان نوید افکاری، تشکر می کنیم.

ارادتمند کریستیان کلو

مدیر کل ارتباطات و روابط عمومی کمیته بین المللی المپیک