حضور پرقدرت زنان در تمامى جبهه هاى پیکار علیه ستم گران در پهنه جهان چنان گسترده و چشم گیر است، که توجه جهانیان
را به خود جلب کرده است. مبارزات زنان هر سال نسبت به سال قبل وسیع تر و تعرضى تر می شود. روز زن را با فریادهای
رسای خود به روز همبستگی و مبارزه برای رهایی زنان در سراسر جهان بدل سازیم.
ما زنان »سازمان زنان هشت مارس )ایران – افغانستان(« در همراهی با سایر تشکالت زنان و نیروهای مترقی، از ملیت های
مختلف، در روز زن، از طرف »کنفرانس زنان شهر«، راهپیمایی تعرضی در شهر برمن برنامه ریزی کرده ایم.
از شما زنان و مردان آزادیخواه و مترقی دعوت می کنیم که با ما همراه شوید تا مراسم ۸ مارس روز جهانى مبارزاتى زنان را
هر چه با شکوه تر برگزار کنیم.