تظاهرات کوچه به کوچه از ساعت ۴ در تبریز شروع شده است. تظاهرات تبریز در بایکوت کامل خبری نگه داشته شده است. تلفن های همراه به طور کل در تبریز قطع شد.

 

شهروند ۱۲۳۴  پنجشنبه ۱۸ جون  ۲۰۰۹

 

تظاهرات کوچه به کوچه از ساعت ۴ در تبریز شروع شده است. تظاهرات تبریز در بایکوت کامل خبری نگه داشته شده است.

تلفن های همراه به طور کل در تبریز قطع شد.

هزاران نفر در سر محله ها و چهارراه های پرتردد شعار می دهند. خیابان های  منتهی به آبرسان از ساعت ۴ مسدود شد.

 از ساعت ۵ صدای شلیک گلوله شنیده می شود. پلیس ضد شورش با گاز اشک آور در حال پراکنده کردن مردم است و بسیاری را نیز دستگیر کرد.

 چند موتور سوار در جمع تظاهرکنندگان مرتب در خیابان ها تیر هوایی شلیک می کنند.

دانشجویان در دانشگاه تبریز و دانشگاه سهند تبریز  دست به تحصن و تظاهرات زدند.

روز دوشنبه ۸۳ نفر در تبریز دستگیر شدند و۴۶ نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند که از آن جا نیز به جای دیگری برده شدند. اسم برخی در لیست پذیرش بیمارستان است، ولی خود مجروحان در آن جا نیستند.

 عده ای در محل کار یا نیمه های شب از محل زندگی دستگیر شده اند.

دیشب از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ مردم تبریز در پشت بام های خود فریاد الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. صدای این مردم از هر گوشه تبریز شنیده می شد.