بیانیه بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران ـ کانادا

سکینه محمدی آشتیانی در آستانه مجازاتی غیر انسانی به نام سنگسار قرار دارد. مبارزه ای که بر علیه این حکم آغاز شده صورت جهانی پیدا کرده است و در رسانه های بین المللی از جمله در رادیوی سراسری سی بی سی کانادا برای نجات جان او بیش از ۶۵ هزار امضاء گردآوری شده است.

جمهوری اسلامی جبارانه می خواهد با قوانین عصر حجری خود برای جان آدم ها، بهائی به تعداد سنگ های جور و جفای جهل حاکم تدارک ببیند. بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران ـ کانادا همصدا با همه ی سازمان های حقوق بشری و عدالتخواه، مجازات اعدام به ویژه سنگسار را محکوم می کند و وظیفه ی خود می داند از حقوق پایمال شده ی سکینه و سکینه ها دفاع کند.

ما با همه ی توان  به اجرای حکم غیر انسانی سنگسار اعتراض می کنیم و بر این باوریم که اعتراض به این مجازات باورنکردنی در قرن آرزوی حاکمیت حقوق بشر بر جهان وظیفه ای است انکارناکردنی.

باشد که مردمان ایران از همه ی ملیت ها، زبان ها و فرهنگ ها و مذاهب به دور از دغدغه های اجرای احکام عقب افتاده ی یک باور و یا یک مذهب روزگار بگذرانند.

بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران ـ کانادا

۱۲ جولای ۲۰۱۰