به حمایت از مردم ایران ادامه می دهیم: روز بین المللی همبستگی با کارگران ایران

به حمایت از مردم ایران ادامه می دهیم:


 

روز بین المللی همبستگی با کارگران ایران

جمعه ۲۶ جون ۲۰۰۹ ساعت ۶ بعدازظهر

میدان مل لستمن (ساب وی نورت یورک سنتر) ۵۱۰۰ خیابان یانگ


 

برگزارکنندگان:

کنگره کار کانادا

رای من کجاست ـ تورنتو

گروه همبستگی دانشجویان با کارگران

کمیته همبستگی با ملت ایران

هفته نامه شهروند